Warsztaty i szkolenia

Andragogika – metody i techniki nauczania / uczenia się ludzi dorosłych

Celem szkolenia z andragogiki jest poznanie:
– zasad uczenia się/nauczania osób dorosłych;
– sposobów dostosowania treści i dobór metod /technik nauczania/uczenia się do możliwości intelektualnych osób dorosłych;
– sposobów i metod samokształcenia osób dorosłych.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.
Zakres tematyczny:
– Andragogika jako idea uczenia się przez całe życie.
– Metody pracy dydaktycznej z dorosłymi.
– Bariery w uczeniu się dorosłych i sposoby ich przezwyciężania.
– Metody aktywizujące w procesie uczenia się dorosłych .
– Metodyka pracy z grupą.
– Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji dorosłych.
– Kształcenie na odległość.
– Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia.

Powyższe szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących zajęcia w szkołach dla dorosłych, organizujących proces samokształcenia osób dorosłych. Jeżeli szkolenie z andragogiki jest częścią szkolenia osób dorosłych aktualnie dokształcających się (uczestników kursów z różnych zakresów), duży nacisk położony jest na indywidualną pracę z uczestnikami ( badanie predyspozycji do uczenia się, możliwości i barier, dobór odpowiednich sposobów, metod, technik dających najlepsze efekty zdobywania wiedzy, itp.).

Zarządzanie czasem

Celem zajęć jest poznanie metod efektywnego wykorzystania czasu w pracy, organizacji stanowiska pracy, planowania i realizacji zadań własnych.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:
– Efektywność osobista.
– Metody skutecznego działania.
– Komunikacja sprzyjająca efektywności.
– Czas jako wartość.
– Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem.
– Cele, plany i planowanie
– Podejmowanie decyzji.
– Monitoring działań.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową aktywizującą uczestników.

Zarządzanie małym zespołem

Celem udziału w szkoleniu jest:
– Nabycie umiejętności budowania własnego autorytetu poprzez budowanie wiarygodnych przekazów;
– Poznanie zasad asertywnej komunikacji i kierowania emocjami w trakcie trudnej rozmowy;
– Doskonalenie umiejętności zarządzania potencjałem i relacjami w zespole;
– Doświadczenie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu trudnymi sytuacjami dla zespołu;
– Zwiększenie elastyczności w stosowaniu procedur i metod pracy w zespole;
– Wyćwiczenie umiejętności delegowania i egzekwowania zadań;
– Nabycie świadomości własnego stylu przywództwa;
– Wzmocnienie potencjału twórczego w zespole i poznanie możliwości jego wykorzystania.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:
– Strukturę, zadania, podział ról w zespole, zakresy obowiązków, specyfikę pracy;
– Motywowanie pracownika do działania i egzekwowanie powierzonych mu zadań do wykonania;
– Delegowanie celów i zadań oraz sprawiedliwego rozliczania i oceniania pracownika;
– Budowanie wizerunku lidera. Style zarządzania.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, aktywizują one uczestników poprzez wykorzystanie elementów dramy, odgrywanie ról.

Warsztaty asertywności – czyli jak być otwartym, konsekwentnym, naturalnym

Warsztaty polegają na łączeniu teorii z praktyką i na bezpośrednim udziale uczestnika w każdym ćwiczeniu. Warsztaty asertywności polegają na treningu wzorca zachowania asertywnego. Jest to zachowanie pomagające nam w konkretnym i zdecydowanym komunikowaniu naszych potrzeb, chęci i uczuć innym ludziom – nie naruszając w żaden sposób ich praw, ale jednocześnie nie pozwalając na naruszanie własnych. Jest to alternatywa zachowań: biernego, agresywnego i manipulatorskiego.

Warsztaty Kompetencji Emocjonalnych Nauczycieli /Opiekunów/ Wychowawców/ Rodziców Zastępczych

Emocje to stany krótkotrwałe i intensywne, jakie odczuwa doświadczający ich człowiek. Emocje mają swój wyraźny początek, punkt kulminacyjny, zakończenie.

Warsztaty polegają na uświadomieniu cech emocji takich jak: treść, ekspresja, wartość (pozytywne, negatywne), siła (natężenie, intensywność, np. wstrząs, katharsis, poruszenie, życie chwilą), trwałość. Uświadomienie cech emocji i praktyczne przećwiczenie tych stanów pozwoli na wytrenowanie umiejętności panowania nad nimi.

Warsztaty Emisji Głosu i Dykcji – specjalna oferta szkoleń Rad Pedagogicznych oraz osób pracujących głosem z dużymi zespołami osobowymi

Zajęcia polegają przede wszystkim na praktycznym opanowaniu umiejętnej pracy aparatem mowy , a następnie na przyswojeniu sobie podbudowy teoretycznej. Opanowanie właściwej emisji głosu pozwoli uniknąć kłopotów związanych z nadwyrężeniem strun głosowych i innych chorób aparatu mowy.

Zajęcia logopedyczne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi

W zależności od potrzeb beneficjentów zajęcia są przeprowadzane indywidualnie lub grupowo. Polegają one na przeprowadzeniu diagnozy beneficjentów, kształtowaniu prawidłowego toru oddechowego, usprawnieniu motoryki aparatu artykulacyjnego, uzyskaniu prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek itp.

Warsztaty z Dramy i Dramatyzmu

Warsztaty Dramatyzmu prowadzone są według autorskiej metody Doroty Anyż – aktorki Teatru Lalki i Aktora „Kubuś ” w Kielcach, reżysera, wykładowcy akademickiego. Niezwykle interesujące i rozwijające warsztaty polegają na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, mowy, wyobraźni, zmysłów, fizyczności, emocji, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej, konsekwencji. Trening jest prowadzony przy wykorzystaniu różnorodnych technik teatralnych. To niezwykle atrakcyjna metoda sprawdzająca się w różnych grupach wiekowych, środowiskowych, zawodowych, bez względu na różnorodne możliwości intelektualne.

ABC Teatru lalek

Zajęcia polegają na poznaniu klasycznych technik teatru lalek, bezpośrednim udziale w ćwiczeniach z gestem i ruchem determinowanym przez określony rodzaj lalki teatralnej. Teatr lalek to nie tylko teatr dla dzieci , stanowi on wartość kulturową. Lalka teatralna jest znakiem plastycznym, jest partnerem aktora, postacią sceniczną, dramatyczną, jest formą, przedmiotem, lalką.

Teatr lalek jest świetną metodą edukacyjną , za pomocą której można mówić o emocjach, potrzebach, lękach, marzeniach. Warsztaty prowadzone są w dwóch wersjach: – dla dzieci i młodzieży – dla nauczycieli, opiekunów i instruktorów, którzy chcą prowadzić zajęcia teatralne w ramach swoich zajęć zawodowych (np.: godzin karcianych).

ABC Teatru Dramatycznego

Warsztaty polegają na praktycznym udziale w ćwiczeniach prowadzonych przy pomocy różnorodnych metod teatralnych. Poprzez udział w bezpośrednim działaniu na scenie doświadczane są różnorodne emocje, które pozwalają odkryć swoje słabe i mocne strony, wzbudzić silne emocje i zapanować nad nimi. Warsztaty adresowane są do uczniów, studentów, nauczycieli, opiekunów i instruktorów oraz wszystkich chętnych chcących nauczyć się panowania nad swymi emocjami.

Pantomima, czyli teatr bez słów

To umiejętność wyrażania emocji za pomocą gestu, toku, kontrapunktu i identyfikacji. Warsztaty te służą przede wszystkim poznaniu możliwości swojego ciała, akceptacji siebie, pozbycia się tremy.

Warsztaty teatru cieni

Warsztaty polegają na pracy rekwizytami przy udziale światła. Warsztaty teatru cieni adresowane są przede wszystkim do osób pragnących rozwijać swą wyobraźnię, pobudzać kreatywność oraz są świetną formą terapii dla osób, które mają kłopoty z koncentracją.

Warsztaty teatralno – plastyczne

Warsztaty polegają na pracy różnorodnymi technikami wykorzystywanymi w teatrze przy produkcji rekwizytów, elementów scenografii, kostiumów. Są to zajęcia, które uczą posługiwania się nożyczkami, igłą, pędzlem, uczą łączenia różnych elementów i rodzajów materiałów plastycznych. Warsztaty ćwiczą podstawowe umiejętności manualne, które są bardzo przydatne w życiu, rozbudzają kreatywność. Efektem warsztatów są spektakle plenerowe lub spektakle Teatru Formy.

Warsztaty Fotografii Otworkowej

Podczas warsztatów uczestnicy poznają od strony praktycznej cały proces wykonywania zdjęć w technice „camera obscura” . Efektem warsztatów jest wystawa fotograficzna zdjęć wykonanych w technice „camera obscura”.

Warsztaty choreograficzno-taneczne / Rytm w ruchu tanecznym i scenicznym

Warsztaty taneczne są prowadzone przez utytułowanych tancerzy – Mistrzów Polski i Vicemistrzów Świata, finalistów Got to Dance – Tylko Taniec, tancerzy Equrroli w technice: New style, Hip-Hop, Groove. Warsztaty rozbudzają kreatywność, wzmacniają wiarę w siebie i eliminują nieśmiałość oraz są wspaniałym treningiem korelacji ruchowej.

Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe

Przeznaczone są dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół wyższych i kształcących osoby dorosłe. Zajęcia rozwijają kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresję kulturalną.

Podstawy z projektowania i aranżacja przestrzeni

Celem zajęć jest stworzenie projektu wnętrza w określonej przestrzeni.

Opis etapów:
– Przedstawienie na modelu i wyjaśnienie podstawowych pojęć, problemów i sposobów aranżacja projektu.
– Nauczenie uczestników widzenia przestrzennego oraz sposobu przedstawienia na rysunkach oraz modelu.
– Zapoznanie z tematyką zadania warsztatowej.
– Praca nad koncepcją oraz rozwinięcie wybranej wersji do finalnego opracowania.
– Przygotowanie w formie prezentacji projektu razem z modelem i omówienie go przed uczestnikami warsztatów.
– Podsumowanie warsztatów i zakończenie.

Podstawy tworzenia elementów identyfikacji wizualnej marki-logo. Celem zajęć jest stworzenie logotypu

Etapy:
– Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z elementami identyfikacji wizualnej.
– Przedstawienie wybranych logotypów i omówienie ich.
– Zapoznanie się z tematem projektu na warsztatach.
– Praca nad koncepcją.
– Przygotowanie w formie prezentacji projektu razem z omówieniem go przed uczestnikami warsztatów
– Podsumowanie warsztatów i zakończenie.

Decoupage

Zajęcia obejmują wprowadzenie teoretyczne z historii decoupage’u, informacje o preparatach i narzędziach wykorzystywanych w tej technice, metody malowania i zdobienia przedmiotów, technikę serwetkową i papieru ryżowego ( omówienie, wycinanie i przyklejanie motywów).

Efektem warsztatów będzie wykonanie bombki bożonarodzeniowej oraz obrazu na plastrze drewnianym. Adresatami zajęć będą nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dzieci – szkolenie dla nauczycieli z zakresu qullingu i decoupage’u

Na zajęciach zostaną przedstawione podstawy decoupage’u i quillingu, zostaną omówione materiały i narzędzia dostępne na rynku polskim. Efektem zajęć będzie wykonanie bombki bożonarodzeniowej oraz obrazu na plastrze drewnianym oraz kartki z wykorzystaniem techniki quillingu.

Odbiorcami warsztatów będą nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Piachoterapia

To innowacyjny warsztat plastyczny wykorzystujący materiał naturalny – piach. Uczestnicy poznają metodę barwienia piasku, technikę wykonywania reliefów piaskowych, piaskowych witraży i piachoobrazów.

Adresatami zajęć są nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Wykorzystanie zasobów tablicy interaktywnej Smart Board w pracy nauczyciela

Szkolenie, którego tematyka dotyczy przede wszystkim obsługi tablicy interaktywnej SMART Board, wykorzystania zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną, zasad pracy z platformą
e-learningową, wykorzystania narzędzi informatycznych przy tworzeniu interaktywnych materiałów dydaktycznych.

Odbiorcami zajęć są nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Moje pierwsze kroki w programowaniu w języku Scratch

Celem zajęć jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch w prowadzeniu zajęć komputerowych i nauczaniu informatyki.

Scratch to edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż) podstaw programowania oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier, muzyki.

Adresatami zajęć są nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum.

ICT w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie, którego tematyka dotyczy przede wszystkim obsługi tablicy interaktywnej Smart Board, wykorzystania zasobów internetowych do pracy z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia będą dotyczyły opracowania materiałów dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem zasobów internetowych, generatora kart pracy oraz zasobów tablicy interaktywnej Smart Board.

Odbiorcami zajęć są nauczyciele I etapu (szkoła podstawowa) oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą zdobyć umiejętności przygotowania materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii ICT.

GeoGebra na lekcjach matematyki w gimnazjum

GeoGebra to darmowy program wzbogacający lekcje i pomagający w rozwiązywaniu zadań z matematyki. Kurs realizowany jest na poziomie podstawowym i stanowi wprowadzenie do wykorzystania aplikacji podczas realizacji podstawy programowej z matematyki w gimnazjum.

Odbiorcami zajęć będą nauczyciele matematyki w gimnazjach.

Tablice multimedialne jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu różnych przedmiotów

Zajęcia przygotowują do pracy z tablicą multimedialną, inspirują nauczycieli do korzystania z Internetu w trakcie zajęć edukacyjnych. Odbiorcami zajęć będą nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Zapraszamy do współpracy

Atrakcyjne Warsztaty Artystyczne: teatralne, taneczne, plastyczne, muzyczne, choreograficzne, warsztaty fotografii otworkowej „Camera Obscura”. Warsztaty są prowadzone dla różnych grup wiekowych: przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, studenckich i osób dorosłych.