Projekty

2016 rok:

– „Teatr Zbożowy” – projekt zrealizowany w ramach akcji TESCO „Decydujesz, pomagamy”

–  Animator Czasu Wolnego – projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– „Teatr Zbożowy” – zadanie publiczne z zakresu Wspierania Kultury i Sztuki oraz Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji,  projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Kielce

– Edukacyjne Warsztaty Tańca Ludowego i Nowoczesnego dla Młodzieży z Kielc i Regionu – projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

– Janko Muzykant Modern – projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018

– Festiwal Teatru Niemego – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

r mattis, pulvinar dapibus leo.

2015 rok:

– Warsztaty teatralno – emisyjne dla grupy studentów z Ukrainy w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód- SIEW.

– Warsztaty teatralne w Ośrodku Metodystów w Kielcach.

– Warsztaty teatralne pn: „Teatr w Szkole” dla studentów języka polskiego z Ukrainy.

– Warsztaty teatralne oraz emisja głosu dla grupy ukraińskiej – uczestników Letniej Szkoły  Języka Polskiego w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód- SIEW.

– Udział w projekcie międzynarodowym pn. „Evanescence” realizowanym przez Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte w ramach projektu Erasmus+.

– Realizacja projektu pn: ”Biblioteka miejscem spotkań”  w Piekoszowie realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”. Premiera spektaklu „Opowieść wigilijna”.

– W 2015 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną.

-„Inspiracja Żeromskim czyli Młodzi piszą” – II edycja

– „Promocja Regionu poprzez Działania Artystyczne, udział w Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Teatralnych ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           – „Wspólnie Osiągniemy Sukces”                                                                                                                                   – „Nauka Moją Szansą”

2014 rok:

– Organizacja warsztatów artystycznych: teatralnych, tanecznych, plastycznych, choreograficznych. Wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Fundacji Studio TM.

– Warsztaty teatralne z Teatrem Seniorów w Chmielniku – praca nad spektaklem „Bajki dla Dorosłych”.

– Prezentacja na scenie Teatru Zbożowego (Baza Zbożowa ) – Dziecięcego Teatru Polonijnego „Dialog ”z Winnicy . Zaprezentowano spektakle pt: „Bajka o dwóch królestwach” –  Antosia Schejbala oraz „Świat pozytywnych ”  – miniatury oparte na tekstach J.Tuwima, J. Brzechwy. Zostały również przeprowadzone warsztaty teatralne integrujące młodych aktorów ukraińskich i polskich. Teatr „Dialog ” brał udział w wymianie młodzieżowej organizowanej w Kielcach w ramach projektu: Młodzi liderzy w akcji. Forum NGO „Świętokrzyskie –Podole 2014” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Polsko –ukraińska współpraca młodzieży” .

– Organizacja i sfinansowanie przez Fundację Studio TM wyjazdu do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś ” w Kielcach na spektakl „Kosmiczna Sprawa’, udziału w warsztatach teatralnych, poczęstunku w „MC Donaldzie” dla 50 – osobowej grupy dzieci ze szkoły Podstawowej w Majkowie.

– W 2014 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną:

-„Inspiracja Żeromskim czyli 150 tekstów na 150 rocznicę urodzin”

– „Promocja Regionu poprzez Działania Artystyczne, udział w Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Teatralnych ”   -„Teatralny Maleniec” -„Taniec” -„Maraton Teatralny” – „Wspólnie Osiągniemy Sukces”  -„Nauka Moją Szansą”

NAUKA MOJĄ SZANSĄ

Fundacja Studio TM realizowała Projekt pn. „Nauka moją Szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej w dniu 21-07-2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ”. Projekt nr WND-POKL.09.05.00-26-124/13

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Majkowie, w terminie od IX. 2014 r do 03. 2015 r.

Wspólnie Osiągniemy Sukces

Fundacja Studio TM w 2013 r. realizowała projekt na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań, warsztatów, doradztwa zawodowego zajęć integracyjnych z psychologiem i pedagogiem w w Szkole Podstawowej w Oblęgorku, Gimnazjum w Oblęgorku oraz Szkole Podstawowej w Chełmcach w ramach projektu, pn. „Wspólnie Osiągniemy Sukces”, o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytet nr IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013-2014 i 2014-2015

2013 rok:

– Warsztaty dla Przewodników po Wystawie „Anna Frank – historia na Dzień Dzisiejszy”

– Warsztaty teatralne prowadzone autorską metodą. Próby analityczne, sytuacyjne, kostiumowe, generalna próba spektaklu „Ogłęd” wg. Jerzego Krzysztonia – projekt finansowany ze środków Fundacji Studio TM

– Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży pn. „Akademia Kreatywności”

– Fundacja Studio TM wspólnie ze Stowarzyszeniem Amnesty International zorganizowała dla uczniów kieleckich liceów na warsztaty „Prawa Człowieka- Prawa Uchodźców”. Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę i świadomość na temat praw człowieka, zdobyli merytoryczne przygotowanie do uczestnictwa w akcjach AI oraz poznali podstawy technik Facylitacji Grupy.

– W 2013 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną:

– „Taniec na Zbożowej”

– „Działania artystyczne promujące Region i Miasto”

– „Teatralny Maleniec”

– „Michniów”

– „Fotografia Otworkowa”

– „Legendy Świętokrzyskie”

2012 rok:

– Warsztaty scenopisarskie oraz warsztaty teatralne finansowane ze  środków Fundacji Studio TM

– Warsztaty Taneczne, Warsztaty Plastyczne, Warsztaty Rysunku Modowego (Żurnalowego)

– IV Dni Dawida Rubinowicza w Starachowicach – projekt finansowany ze środków Fundacji Studio TM

– Międzynarodowy Projekt HEEP  – warsztaty i spektakl – Gimnazjum w Sobkowie. Prezentacja spektaklu „Dawid Rubinowicz” podczas wystawy Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy. Opowieść współczesna.

2011 rok:

– Warsztaty w czasie ferii zimowych – Warsztaty Teatralne „Teatr Zbożowy” i Warsztaty Plastyczne, które zostały sfinansowane ze środków Fundacji Studio TM.

– Zainicjowanie Akademii Teatralnej dla dzieci, młodzieży oraz studentów. Warsztaty odbywały się cztery dni w tygodniu przez cały 2011 rok.

– Warsztaty artystyczne współfinansowane przez Urząd Miasta Kielce (Warsztaty Rysunku i Ilustracji Mody, Warsztaty Taneczne,Warsztaty taneczne i rytmiczne – prowadził tancerz zespołu Fresh Stuff – Antoni Anyż).

ttis, pulvinar dapibus leo.

2010 rok:

– Warsztaty teatralne – „Drama dla dzieci i młodzieży”, finansowane ze środków Fundacji Studio TM

– Warsztaty muzyczne z Piotrem Resteckim – wirtuozem gitary oraz warsztaty teatralne z Dorotą Anyż przygotowujące do spektaklu „Trzy Kultury”.

– Podczas III Dni Dawida Rubinowicza przygotowanie warsztatów dla nauczycieli w trakcie Kongresu Nauczycielskiego oraz prezentacja spektaklu „Bolero”.

2009 rok:

– Warsztaty literackie finansowane ze środków Fundacji Studio TM. W warsztatach wzięło udział 20 osób.

– Warsztaty teatralne finansowane ze środków Fundacji Studio TM. W warsztatach uczestniczyło 20 osób.